درخواست دانلود فایل حجیم از اینترنت

عنوان فرم
 • به منظور درخواست دانلود فایلهای با حجم بالاتر از 100MB فرم ذیل را پر کرده و ارسال نمایید. پس از دانلود فایل موردنظر در ساعات کم ترافیک شبکه، با شما جهت تحویل فایل با ارائه کارت شناسایی تماس گرفته می شود. ضمنا مرکز حق در اختیار گذاشتن فایل دانلود شده را برای سایر کاربران دانشگاه دارد. فایل درخواستی می بایست در جهت فعالیتهای آموزشی یا پژوهشی دانشگاه باشد.
  0
 • ۱- نام ونام خانوادگی*
  1
 • ۲- نوع کاربری*
  2
 • ۴- شماره دانشجویی یا شماره پرسنلی*
  3
 • ۵- عنوان فایل*
  4
 • ۷- لینک دانلود*
  5
 • ۹- ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  6
 • ۱۰- شماره تماس*
  7
 • 8
 • ۱۱- تاریخ تکمیل فرم*تاریخ برگزاری
  9