درخواست استفاده از ابررایانه دانشگاه تفرش

عنوان فرم
 • ۱- نام ونام خانوادگی*
  0
 • ۲- نوع کاربری*
  1
 • ۳- دانشگاه یا سازمان محل فعالیت*
  2
 • ۴- نام استاد راهنما در صورت دانشجو بودن کاربر یا مدیر موسسه متقاضی:*
  3
 • عنوان پروژه:*
  4
 • نوع پروژه:*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
  5
 • ۵- سیستم عامل موردنیاز*
  6
 • ۶- نرم افزار موردنیاز*
  7
 • ۷- تعداد هسته مورد نیاز:*
  8
 • ۸- ساعت کار موردنیاز:*
  9
 • ۹- ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  10
 • ۱۰- شماره تماس*
  11
 • 12
 • ۱۱- تاریخ*تاریخ برگزاری
  13
 • ۱۲- درخصوص رعايت حقوقی معنوی، متعهد می گردم در بخش تقدير و تشکر (Acknowledgment) کليه محصولات پژوهشی که در توليد آنها از امکانات مرکز پردازش سریع دانشگاه تفرش استفاده شده است، تقدير و تشکر لازم به عمل آید.
  14
 • امضاء متقاضی:*نام کامل
  15
 • امضاء استاد راهنما در صورت دانشجو بودن متقاضی یا امضاء مدیر موسسه:*نام کامل
  16
 • لازم است پس از ثبت فرم، این فرم را چاپ کرده و پس از امضاء در محلهای مناسب و اسکن، از طریق اتوماسیون اداری دانشکده/ گروه مربوطه برای کاربران داخل دانشگاه و از طریق ایمیل itc@tafreshu.ac.ir برای کاربران خارج از دانشگاه ارسال گردد.
  17